Czy roszczenia bankowe się przedawniają?

Przy rozpatrywaniu wniosku o kredyt instytucja bankowa bierze pod uwagę nasze możliwości finansowe do spłaty zobowiązania, o jakie się ubiegamy. Niekiedy może się jednak zdarzyć, że nasza sytuacja finansowa zmieni się, a spłacanie rat nie będzie już dłużej możliwe. Mamy wtedy do czynienia z roszczeniem banku. Jednak te mogą ulec przedawnieniu. Kiedy i jak roszczenia bankowe się przedawniają? Sprawdźmy.

Kiedy przedawniają się roszczenia banku?

Aby upewnić się, kiedy roszczenia banku zostaną przedawnione w naszym indywidualnym przypadku koniecznie warto jest wybrać się do adwokata. Stosunki prawne w kwestii roszczeń są zróżnicowane i zależne od określonej sytuacji, w jakiej znajduje się dłużnik. Terminy roszczeń reguluje Kodeks cywilny art. 118. Standardowo – dla większości umów – przedawnienie wynosi 10 lat. Są jednak przypadki, w których to przedawnieniu ulegają zobowiązania finansowe po upływie jedynie 3 lat.

Ustalenie terminu od którego następuje przedawnienie

Zarówno kredyty, jaki i wszelkie związane z nimi koszty w postaci odsetek i prowizji mogą zostać przedawnione po upływie 3 lat od nią wymagalności. Kłopotliwe dla dłużników może być jednak ustalenie, kiedy ów dzień wymagalności miał miejsce. Określenie go jest niezbędne do tego, by możliwe było przedawnienie długu.

Kierując się brzmieniem zapisów w Art. 120 § 1 można zatem stwierdzić, że przedawnienie należy liczyć indywidualnie od dnia terminu wymagalności dla każdej raty indywidualnie. Jeśli jednak bank wypowie dłużnikowi umowę kredytową i określi termin spłaty całości zobowiązania, to czas przedawnienia jest liczony od przedstawionej przez niego nowej daty wymagalności. W przypadku, gdy instytucja finansowa w ciągu 3 lat od daty wymagalności nie będzie podejmować żadnych czynności w celu egzekwowania długu, roszczenie przedawni się. Jeśli roszczenia zostaną podjęte powtórnie przedawnienie ulegnie przerwaniu.

Przerwanie przedawnienia

Przerwanie przedawnienia może nastąpić w trzech sytuacjach, gdy:

      • dłużnik uznaje roszczenie,
      • rozpoczęły się mediacje,
      • wykonano czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozwiązania sprawy w celu dochodzenia, rozpoznania lub zabezpieczenia roszczeń.

Jeśli roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu to według art. 125 § 1 k c przedawni się ono dopiero po 10 latach. W przypadku, gdy sąd oddali powództwo o zapłatę, to wierzyciel nadal może ubiegać się o odzyskanie długu innymi drogami.

Podniesienie zarzutu przedawnienia

W przypadku, gdy wierzyciel ubiega się o spłatę długu, który został przedawniony, kredytobiorca może wnieść zarzut przedawnienia. Możliwe jest również wniesienie do sądu powództwa przeciwegzekucyjnego – jeśli wierzyciel domaga się spłaty – i domaganie się w całości lub części pozbawienia tytułu wykonalności tytułu wykonawczego.

Warto tutaj dodać, że nawet, gdy dług został przedawniony, to nadal on istnieje. Wierzyciel może sprzedać dług i umieścić o dłużniku informacje w jednym z popularnych rejestrów takich, jak BIG lub BIK.

Portal Tatarczuch-adwokat.pl pomógł nam przy pisaniu tego artykułu.

Dodaj komentarz